Privacy Statement voorbeeld (DOCX en PDF)

Privacy Statement voorbeeld pdf docx
Privacy Statement voorbeeld pdf docx

Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de AVG. Verwerkt een organisatie persoonsgegevens, dan moet de organisatie transparant zijn over de reden hiervoor en de wijze waarop dat gebeurt. Een goed middel hiervoor is het privacy statement of de privacy verklaring. Daarin moeten volgens de wet verschillende onderdelen worden opgenomen. Wij gaan hier kort op in en geven een voorbeeld.

Privacy Statement wat moet erin?

Bijna iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens zoals namen en adressen en moet de betrokkenen dus informeren over die verwerking.

Als een betrokkenen zijn of haar persoonsgegevens aanlevert, moet een organisatie duidelijk zijn over:

  • de identiteit van de verwerker; om welk bedrijf of welke organisatie gaat het? Wie verzamelt de gegevens precies?
  • de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming;
  • de reden waarom de gegevens worden verwerkt; zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een contract;
  • de (categorieën) van partijen die gegevens ontvangen; zoals een accountant of hostingpartij;
  • eventuele datatransfers naar andere landen.

Verder kan het voor een eerlijke verwerking van gegevens nodig zijn om te vermelden (dat is meestal):

  • de termijn waarvoor de gegevens wordt opgeslagen;
  • informatie over rechten van betrokkenen; zoals het recht op inzage;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
  • als er gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde beslissingen op basis van persoonsgegevens moet dit ook worden vermeld.

Dit volgt allemaal uit artikel 13 van de AVG. Als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verkregen, maar van een andere partij dan gelden nog wat aanvullende eisen. Zie daarvoor artikel 14 van de AVG.

Privacy Statement: een voorbeeld

Nu duidelijk is wat in het privacy statement moet staan, volgt hieronder een (kort) voorbeeld. Let er bij het formuleren van een privacy statement op dat het doel is om transparant te zijn in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Om transparant te zijn moet de informatie op een een “beknopte, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm” worden weergegeven. De verklaring moet bovendien in duidelijke taal zijn geformuleerd. Een ingewikkelde en moeilijk leesbare verklaring, hoe uitgebreid en gedetailleerd ook, schiet dit doel voorbij.

Privacy statement voorbeeld

[organisatie], gevestigd te [plaats] aan [adres] ([postcode]), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mijnorganisatie.nl

info@organisatie.nl

085 0101 010

Persoonsgegevens die wij verwerken

[organisatie] verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@[organisatie].nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

[organisatie] verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

[organisatie] neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

[organisatie] bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam                                                   2 jaar    de gegevens worden bewaard om de geïnteresseerde

te kunnen attenderen op nieuwe artikelen.

E-mailadres                                   2 jaar    idem

Delen van persoonsgegevens met derden

[organisatie] verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. [organisatie] blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

[organisatie] gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [organisatie] en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@[organisatie].nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

[organisatie] wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

[organisatie] neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@[organisatie].nl

Je kunt deze verklaring hier (DOCX en PDF) downloaden.

Het bovenstaande privacy statement is een eenvoudig voorbeeld dat is gegenereerd via de website veiliginternetten.nl. Die website is een initiatief van onder andere het Ministerie van Economische zaken en het Nationaal Cyber Security Centrum. De meeste organisaties zullen met dit standaard model goed uit de voeten kunnen.

Als uw organisatie gebruik maakt van bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens is het verstandig om wat gedetailleerder uiteen te zetten wat met deze gegevens gebeurd. Welke gegevens worden precies verzameld? Met welk doel? Hoe zijn ze beveiligd (twee factor authenticatie, autorisatiebeleid, logging, gecertificeerde leveranciers etc)?

Waar moet je verder op letten?

Als uw organisatie een privacy statement heeft gemaakt, moet deze goed vindbaar zijn. Op een website betekent dit bijvoorbeeld een link op de hoofdpagina. Gebruikers moeten in ieder geval niet hoeven te zoeken.

Wij gebruikers daarnaast altijd op hun rechten. In het voorbeeld hierboven is een passage opgenomen.

1 Trackback / Pingback

  1. Privacybeleid voorbeeld (DOCX en PDF) - PrivacyPortaal.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*